Wessanen Benelux B.V., handelend onder de merknaam “Zonnatura”, (“wij” of “Wessanen”) zetten ons in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. In dit beleidsdocument, tezamen met onze algemene voorwaarden, die te vinden zijn op https://zonnatura.nl/disclaimer en alle overige documenten waarnaar wij in dit beleidsdocument (of onze algemene voorwaarden) verwijzen, wordt beschreven hoe wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens en met wie wij die uitwisselen. Lees het volgende zorgvuldig door.

 1. Welke gegevens verzamelen wij over u?
  1. Wij kunnen de volgende gegevens over u ("uw gegevens") verzamelen en verwerken:
   1. informatie die u online verstrekt via onze site als u verzoeken indient, deelneemt aan prijsvragen of zich registreert voor het ontvangen van materialen, monsters of nieuwsbrieven;
   2. alle correspondentie die u ons stuurt of communicatie die plaatsvindt tussen u en ons (zoals ons contactcentrum, onze social media of applicaties die samenwerken met onze site);
   3. gegevens over uw bezoeken aan onze site en de hulpbronnen waartoe u zich toegang verschaft (waaronder bijvoorbeeld verkeersgegevens en communicatiegegevens);
  2. Wij zijn ons ervan bewust dat uw gegevens vertrouwelijk kunnen zijn en wij zullen uw gegevens geheimhouden in overeenstemming met onze normale procedures en wettelijke voorschriften.
  3. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in paragraaf 2 genoemde doeleinden.
 2. Hoe maken wij gebruik van uw gegevens?
  1. Wij maken gebruik van uw gegevens:
   1. om ervoor te zorgen dat de content op onze site zo doelmatig mogelijk voor u wordt weergegeven (gerechtvaardigde belangen van Wessanen);
   2. voor onze interne doeleinden, zoals onderzoek en analyse, kwaliteitscontrole, opsporing van fraude, prestaties van de site, systeembeheer, zodat wij u verbeterde diensten kunnen leveren (gerechtvaardigde belangen van Wessanen);
   3. om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze producten en diensten, mits u daarmee hebt ingestemd (toestemming);
   4. om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, natuurlijk mits u daarmee hebt ingestemd (toestemming);
   5. ten behoeve van prijsvragen en acties, natuurlijk mits u daarmee hebt ingestemd (toestemming);
   6. om contact met u op te nemen om te vragen naar uw mening of om deel te nemen aan onderzoeken die wij van tijd tot tijd uitvoeren, als u instemt met deelname (toestemming);
   7. ten behoeve van klachtenafhandeling (het door Wessanen voldoen aan een wettelijke verplichting);
   8. voor het beantwoorden van vragen en het reageren op feedback (gerechtvaardigde belangen van Wessanen).
  2. Wij kunnen uw gebruik van onze site bijhouden, daaronder begrepen uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, ten behoeve van systeembeheer en om de verzamelde gegevens door te geven aan onze adverteerders als u hebt ingestemd met dit soort cookies (toestemming). Dit zijn statistische gegevens over de browsingacties en patronen van onze gebruikers, die niet verwijzen naar een bepaalde persoon.
  3. Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang als dat nodig is.
 3. Cookies
  1. Wij kunnen gebruikmaken van "cookies" om de genoemde gegevens te verzamelen en uw gebruik van onze site bij te houden. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie verzamelen over uw gebruik van onze site en waarmee wij u een goede ervaring kunnen bieden wanneer u op onze site rondkijkt. Meer informatie over “cookies”, de doeleinden waarvoor wij die gebruiken en de wijze waarop u cookies kunt weigeren, vindt u in ons Cookiebeleid [https://zonnatura.nl/cookies].
 4. Marketing
  1. Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd contact met u opnemen met informatie over onze producten en diensten, mits u daarmee instemt natuurlijk (toestemming). Als u een consument bent, kunnen wij u marketinginformatie sturen over producten die soortgelijk zijn aan de producten die u bij ons hebt gekocht (gerechtvaardigde belangen).
  2. Als u daarmee instemt, kunnen wij uw gegevens ook doorgeven aan onze geselecteerde partners, die contact met u kunnen opnemen om u marketinginformatie te verstrekken over hun producten en diensten (toestemming).
  3. U kunt ons te allen tijde vragen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken door contact met ons op te nemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 5. Waar sturen wij uw Persoonsgegevens naartoe?
  1. Alle opgeslagen gebruikersdata en geplaatste cookies zijn voor intern gebruik.
 6. Met wie wisselen wij uw persoonsgegevens uit?
  1. Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met dochterondernemingen die deel uitmaken van de Ecotone-groep. De namen van onze dochterondernemingen zijn te vinden links onderaan de pagina https://www.ecotone.bio/. Zij bevinden zich binnen de EER, meer in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland.
  2. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens uitwisselen met andere organisaties:
   1. als wij een onderneming of activa verkopen of overnemen (aangezien wij uw persoonsgegevens kunnen uitwisselen met de potentiële koper of verkoper);
   2. als wij of het overgrote deel van onze bedrijfsactiva worden overgenomen door een derde, in welk geval uw persoonsgegevens onderdeel vormen van de over te dragen activa;
   3. als wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken om te voldoen aan voorschriften van wet- of regelgeving, of als wij onze algemene voorwaarden of andere overeenkomsten moeten handhaven of toepassen ter bescherming van onze rechten, eigendommen of afnemers, etc. Dit kan mede de uitwisseling van gegevens omvatten met andere ondernemingen en organisaties ter bescherming tegen fraude en beperking van kredietrisico.
  3. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met geselecteerde derden ten behoeve van onder meer website-hosting, gegevensanalyse en klantenservice.
 7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
  1. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met wie wij een overeenkomst voor gegevensverwerking hebben of die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te bieden. In het algemeen geldt dat externe leveranciers waarvan wij gebruikmaken uw persoonsgegevens uitsluitend zullen verzamelen, gebruiken en verstrekken voor zover dat noodzakelijk is om hen in staat te stellen de diensten te leveren die zij ten behoeve van ons verlenen.
  2. Als u beschikt over een gebruikersnaam, wachtwoord of andere inloggegevens waarmee u toegang kunt verkrijgen tot bepaalde onderdelen van onze site, mag u deze niet door iemand anders laten gebruiken en moet u deze geheimhouden. Als u meent of vermoedt dat iemand anders op de hoogte is van uw inloggegevens dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via https://zonnatura.nl/contact.
  3. Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en hanteren wij de beste branchepraktijken om ervoor te zorgen dat ze niet ongeoorloofd verloren gaan of onjuist worden gebruikt, ingezien, verstrekt, gewijzigd of vernietigd.
  4. Helaas is de verzending van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle onze normale procedures hanteren en voldoen aan de wettelijke voorschriften om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet worden garanderen en is elke verzending voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, hanteren wij strenge procedures en beveiligingsvoorzieningen om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.
  5. Onze site kan op enig moment links bevatten naar en vanaf andere websites. Indien u doorklikt naar een van die sites dient u zich ervan bewust te zijn dat die sites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die sites of voor hun beleidsregels aanvaarden. U dient die privacybeleidsregels te controleren alvorens uw gegevens te verstrekken aan die sites. Zie ook onze algemene voorwaarden https://zonnatura.nl/disclaimer voor nadere bepalingen over andere websites.
 8. Kinderen
  1. Vooral de bescherming van de privacy van zeer jonge kinderen is belangrijk. Om die reden zullen wij nooit gegevens verzamelen of aanhouden over personen van wie wij daadwerkelijk weten dat zij jonger zijn dan 16 jaar, en is geen enkel onderdeel van onze site zo opgezet dat deze personen onder de 16 jaar aantrekt.
  2. Door gebruik te maken van deze site verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woonachtig bent, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woonachtig bent en toestemming hebt verleend om een van uw minderjarige gezinsleden gebruik te laten maken van deze site. Als ouder kunt u ons uw toestemming verlenen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 9. Uw rechten als betrokkene
  1. Op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij zetten ons ervoor in om te zorgen dat u de volgende rechten hebt:
   1. Recht van inzage: U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Daarnaast hebt u het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden. U kunt uw gegevens opvragen door contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
   2. Recht op rectificatie: Als u meent dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u aanhouden, zoals uw naam of adres, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren. Daartoe kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als wij de gegevens niet kunnen corrigeren, zullen wij ze verwijderen.
   3. Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid: U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen indien:
    • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verzameling of verwerking;
    • u uw toestemming intrekt;
    • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen waarbij wij geen zwaarder wegende rechtsgronden hebben;
    • u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden;
    • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld en gebruikt;
    • er sprake is van een wettelijke verplichting op grond van Europees recht of het nationale recht van een EU-lidstaat op grond waarvan uw persoonsgegevens moeten worden gewist; of
    • u een kind bent en uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbieding van informatiemaatschappijdiensten, zoals direct marketing, prijsvragen of nieuwsbrieven.
   4. Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:
    • hangende het onderzoek indien u ons hebt laten weten dat de persoonsgegevens onjuist zijn;
    • indien de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is geweest maar u niet wenst dat wij deze verwijderen;
    • indien wij uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor enig ander doel dan het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen; of
    • indien u bezwaar hebt gemaakt tegen verzameling en verwerking op grond van onze gerechtvaardigde belangen, hangende ons onderzoek van uw zaak.
   5. Recht op bezwaar tegen verwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verzameling en (verder) gebruik van uw persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen indien u van mening bent dat uw belangen en uw fundamentele rechten en vrijheden ongeoorloofd worden geschaad. Voorts hebt u het recht ons te vragen uw gegevens niet te verwerken (of uw gegevens niet door te geven aan andere ondernemingen of organisaties) voor marketingdoeleinden. Indien u nieuwsbrieven ontvangt die betrekking hebben op producten of diensten die u van ons hebt gekocht, kunt u zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de afmeldlink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.
   6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van toestemming of uitvoering van een overeenkomst en de verwerking elektronisch plaatsvindt, hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen in machineleesbare vorm, welke u vrijelijk mag overdragen aan een andere onderneming.
   7. Recht op intrekking van toestemming: Indien u ons toestemming hebt verleend voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. U kunt dit doen via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief dan wel door ons een e-mail te sturen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
   8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens hebben gebruikt, hebt u het recht die klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
 10. Wijzigingen in dit privacybeleid
  1. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst. Die wijzigingen gaan onmiddellijk in zodra ze op de site zijn geplaatst. Derhalve dient u dit beleid regelmatig door te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de actuele versie zoals die op enig moment mocht luiden. Voor zover wij dat passend achten, zullen wij u daarnaast per e-mail op de hoogte stellen.
 11. Onze contactgegevens
  1. Voor de verwerkingsactiviteiten zoals die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid is Wessanen Benelux B.V. de "verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de AVG. Wij stellen uw vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zeer op prijs. U kunt deze aan ons richten via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post:
   Wessanen Benelux B.V.
   t.a.v. Privacy Ambassador
   Hullenbergweg 97 - 1e etage
   1101 CL Amsterdam
  2. Wessanen Benelux B.V. is ingeschreven in Nederland onder nummer 57018154 en is gevestigd te Hullenbergweg 97, 1101CL Amsterdam.

Versie juli 2023.